Partnerské organizace

Našimi nejbližšími, úzce spolupracujícími partnery jsou: MentorDATA s.r.o. GR8TAC s.r.o. PRIMARY Capital Services s.r.o. Advokátní kancelář JUDr. Michala Vítka Ph.D. CBO-MK, Czech business office, s.r.o. PretiSOFT s.r.o.

BOZP a PO

Společnost se pravidelně vypořádává se svými povinnostmi na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s problematikou požární ochrany. Součástí plnění těchto povinností je i povinnost informovat své obchodní partnery o rizicích, souvisejících s činností naší společnosti. REDCON ONE s.r.o. – Registr rizik

Certifikace výrobků

Jednou z prioritních aktivit společnosti REDCON ONE s.r.o. se v minulosti stala výroba nově vyvíjených speciálních prostředků pro čištění, mazání a konzervaci kovů. Společnost REDCON ONE s.r.o. se zaměřuje na produkty pro zbraňový průmysl, armádu, bezpečnostní složky a širokou střeleckou veřejnost  NCAGE CODE 7073G. V rámci této činnosti společnost REDCON ONE s.r.o. dodává produkty značky GUNSHIELD. GUNSHIELD CLP, […]

Zbraně, střelivo a vojenský materiál

REDCON ONE s.r.o. je podnikatelem, který plní své zákonné povinnosti řádně a včas. K základním oprávněním, na jejichž základě provádí REDCON ONE s.r.o. podnikatelskou činnost, je možné zařadit zejména příslušné koncese, zbrojní licence a licence, na základě které je REDCON ONE s.r.o. oprávněna obchodovat s vojenským materiálem. zbrojní licence licence MPO Aktuálnost oprávnění je možné ověřit v příslušných […]

Bezpečnost informací

Bezpečnost informací považuje pro svou činnost REDCON ONE s.r.o. za zásadní. Proto jsou v organizaci dodržována přísná pravidla při nakládání s informacemi. Veškeré činnosti podléhají pravidlům dle ISO 27000 (ISO/IEC 27000), zejm. pak ISO 27001. V rámci bezpečnosti informací jsou pak měněna pravidla stávající a vytvářena nová dle nových poznatků a v souladu s pokyny příslušných úřadů (např. NUKIB). Obdobná pravidla […]

Management kvality

REDCON ONE s.r.o. v roce 2023 zavedla systém managementu kvality dle normy ISO 9001:2015 pro předmět činnosti Obchod s vojenským materiálem, který míní v dalším udržovat a certifikovat. Certifikát ISO 9001:2015

Protikorupční program

Ve snaze o pokračování boje proti možnému korupčnímu jednání schválilo vedení REDCON ONE s.r.o. (dále jen organizace) protikorupční strategii, která má za cíl stanovit pro vymezené období základní cíle, požadavky a prostředky, jimiž bude čelit hrozbám korupčního, nekalosoutěžního, právně závadného a nemorálního jednání. Protikorupční strategie vznikla jako základní dokument, podle kterého byly prováděny změny, nezbytné […]

Ochrana oznamovatelů – zaměstnanců

Zaměstnanci a odvetná opatření – Podávání oznámení podle směrnice EU 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie   Vážený návštěvníku, Váš zaměstnavatel je povinen zajistit, abyste nebyl vystaven jakýmkoliv odvetným opatřením v případě, že oznámíte jakékoliv jednání, které by bylo možné považovat za rozporné s etickými kodexy, které se zaměstnavatel zavázal dodržovat a […]

Whistleblowing – ochrana oznamovatelů

Vážený návštěvníku, Společnost REDCON ONE s.r.o. zajišťuje všem, kteří oznamují jednání, odporujícího Compliance programu společnosti a jeho součástí (Etický kodex firmy REDCON ONE s.r.o., Etický kodex zaměstnance a Kodex chování pro obchodní partnery), ochranu, spočívající v zamezování vystavování jakýmkoliv odvetným opatřením v případě, že oznámíte jakékoliv jednání, které by bylo možné považovat za rozporné s legislativou a etickými kodexy, […]

Hodnoty REDCON ONE s.r.o.

Compliance program firmy REDCON ONE  s.r.o. Firma REDCON ONE  s.r.o. zavedla v letech 2018 – 2019  Compliance program, na jehož základě veřejně deklaruje své postoje, kritéria spolupráce, standardy a postupy. Tento program je zejména tvořen Etickým kodexem firmy REDCON ONE s.r.o., Etickým kodexem zaměstnance firmy REDCON ONE s.r.o. a nově i Kodexem chování pro obchodní partnery, jehož akceptace je […]