Vážený návštěvníku,

Společnost REDCON ONE s.r.o. zajišťuje všem, kteří oznamují jednání, odporujícího Compliance programu společnosti a jeho součástí (Etický kodex firmy REDCON ONE s.r.o., Etický kodex zaměstnance a Kodex chování pro obchodní partnery), ochranu, spočívající v zamezování vystavování jakýmkoliv odvetným opatřením v případě, že oznámíte jakékoliv jednání, které by bylo možné považovat za rozporné s legislativou a etickými kodexy, které se REDCON ONE s.r.o. zavázala dodržovat a prosazovat.

Za tímto účelem uzavřela se společností MentorDATA s.r.o. příslušnou smlouvu, na jejímž základě jsou pracovníci této firmy oprávněni provádět šetření oznámení způsobem, který budou tito považovat za nejvhodnější.

Každý pracovník firmy MentorDATA s.r.o. je vázán mlčenlivostí a nesmí komukoliv sdělovat jakékoliv Vaše osobní údaje, a musí učinit vše proto, aby nebylo nezjištěno, kdo oznámení podal. Dojde-li k tomu, že kterýkoliv pracovník REDCON ONE s.r.o. z nějakého důvodu zjistí Vaši totožnost, je povinností pracovníků firmy MentorDATA s.r.o. Vám poskytnout veškerou možnou pomoc tak, abyste nebyl vystaven jakýmkoliv odvetným opatřením, případně aby došlo k jejich okamžitému ukončení.

Dovolujeme si všechny (kohokoliv), kteří zjistí, že se některý ze zaměstnanců dopustil jednání, které odporuje Compliance programu a jeho součástem (Etický kodex firmy REDCON ONE s.r.o., Etický kodex zaměstnance a Kodex chování pro obchodní partnery), aby bez prodlení o takovémto jednání informovali Complinace Managera společnosti REDCON ONE s.r.o., kterým je:

MentorDATA s.r.o., IČ 073 43 761.

Compliance manager se jako jediný smí seznamovat s oznámeními a tedy je i posuzovat a hodnotit. Compliance manager je v souvislosti s výkonem svých úkolů vázán mlčenlivostí.

Oznámení je možné podat Compliance managerovi:

– písemně na e-mail redcon-one-s-r-o@mentordata.cz,

– telefonicky na číslo +420 608 01 11 01,

– písemně prostřednictvím poštovního úřadu na adresu: MentorDATA s.r.o., Břidličná 803, PSČ 742 85, Vřesina,

– osobně po předchozí dohodě s příslušnou osobou.

Do oznámení uveďte:

– popis jednání,

– kdy k jednání došlo,

– v čem spatřujete závadnost jednání,

– označení (identifikaci) osoby, podezřelé ze závadného jednání,

– označení (identifikaci) všech osob, zúčastněných na závadném jednání,

– případné důkazy o závadném jednání,

– jiné poznatky, které budete považovat za podstatné.

Dle své svobodné volby můžete zvolit možnost anonymního oznámení. Budete-li ale chtít vědět, jak bylo s Vaším podnětem naloženo, uveďte své jméno a kontakt pro zaslání výsledku šetření či postupem vyřízení podnětu. Vaše identita nebude prozrazena. Neuvedení jména či kontaktu bude mít za následek pouze to, že nemusíte být s výsledkem šetření či postupem vyřízení podnětu seznámeni.

S obsahem Vašeho podnětu bude seznámen pouze Compliance Manager, nikdo jiný, veškeré podněty budou řešeny jako přísně důvěrné.

Společnost REDCON ONE s.r.o. nebude postihovat oznamovatele, kteří v dobré víře oznámili podezření na jednání, o němž si myslí, že je v rozporu s Etickými kodexy, a že se jedná o protiprávní a/nebo o korupční jednání.

Současně s tímto se REDCON ONE s.r.o. zavazuje, že jakékoliv jednání, které bude považovat za nekalé či v rozporu s legislativou anebo pravidly obchodního partnera, oznámí příslušnému Compliance managerovi obchodního partnera tak, aby nedošlo ke vzniku jakékoliv újmy.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážený oznamovateli,

osobní údaje, které nám při oznamování sdělíte, nebudou veřejně přístupné. Zpracovávány budou pouze v rámci šetření Vašeho oznámení, dále proto, abychom Vás mohli informovat o přijetí oznámení, výsledcích šetření a případně k doplnění dalších podstatných okolností. Tyto osobní údaje budou uchovávány po dobu 3 let.

Účel zpracování osobních údajů:

– plnění právních povinností v souvislosti s existencí pracovně-právního či obdobného vztahu.

Právní základ pro zpracování:

– plnění zákonných povinností (čl. 6, odst. 1, písm. c) Nařízení GDPR)

– oprávněný zájem (čl. 6, odst. 1, písm. f) Nařízení GDPR

Předávání osobních údajů

Osobní údaje nebudou předávány třetím stranám s výjimkou orgánů státní moci, to všude tam, kde k tomu vznikne právní důvod, a s výjimkou případného předávání osobám, které správci poskytují právní služby. Osobní údaje nejsou předávány do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše popsaným zpracovatelům či správcům.

Poučení o právech

Máte za podmínek, uvedených v Nařízení GDPR, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, máte právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, či právo na soudní přezkum, to pokud správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s nařízením GDPR.

Podrobné informace

Podrobné informace o zpracování osobních údajů u zaměstnavatele naleznete ve Všeobecných zásadách zpracování osobních údajů na https://www.mentordata.cz/ redcon-one-s-r-o a v příslušné směrnici zaměstnavatele. Dále Vám informace poskytne pověřený pracovník zaměstnavatele.

Upozornění na právo vznést námitku

Subjekt údajů má, z důvodů, týkajících se jeho konkrétní situace, právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, na základě čl. 6, odst. 1, písm. e) nebo f), Nařízení GDPR, včetně profilování, založeného na těchto ustanoveních. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

UPOZORNĚNÍ OZNAMOVATELŮM

Dovolujeme si Vás před odesláním Vašeho oznámení upozornit na to, že informujete-li nás nepravdivě, můžete být stíhán z přestupku vědomě nepravdivého oznámení.