Compliance program firmy REDCON ONE  s.r.o.

Firma REDCON ONE  s.r.o. zavedla v letech 2018 – 2019  Compliance program, na jehož základě veřejně deklaruje své postoje, kritéria spolupráce, standardy a postupy. Tento program je zejména tvořen Etickým kodexem firmy REDCON ONE s.r.o., Etickým kodexem zaměstnance firmy REDCON ONE s.r.o. a nově i Kodexem chování pro obchodní partnery, jehož akceptace je vyžadována u zájemců o obchodní spolupráci.

Compliance program zakazuje jakékoliv nelegální či neetické jednání a to, jak se s takovýmto jednáním bude společnost vypořádávat.

Dovolujeme si tímto deklarovat naši základní snahu a upozorňujeme, že je pro nás nepřijatelné tolerovat jakoukoliv formu trestné činnosti, jakož i neetického jednání, popsaného v Etických kodexech.

Etický kodex firmy REDCON ONE s.r.o.

Etický kodex zaměstnance firmy REDCON ONE s.r.o.

Kodex chování pro obchodní partnery.

Whistleblowing – ochrana oznamovatelů a Ochrana oznamovatelů – zaměstnanců

REDCON ONE s.r.o. zavedla vnitřní oznamovací systém pro oznamování neetického, právně závadného a protiprávního jednání. Přínosem je posilnění ochrany oznamovatele, který nesmí být vystaven odvetným opatřením.

Protikorupční management (ISO 37001)

Systém protikorupčního managementu dle ISO 37001 (Anti-bribery management systems – ABMS) je jedním z nástrojů, prostřednictvím kterého REDCON ONE s.r.o., za pomoci vhodných protikorupčních opatření, zajišťuje prevenci a odhalování korupce, stejně jako přiměřenou reakce na odhalené korupční jednání.

REDCON ONE s.r.o. tak dává najevo, že má zájem na zvyšování své důvěryhodnosti a prezentuje své odhodlání předcházet korupčnímu jednání.

Management kvality (ISO 9001:2015)

Splňujeme požadavky na systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2015 pro obchodování s vojenským materiálem.

Bezpečnost informací (ISO 2700x)

Splňujeme požadavky na bezpečnost informací dle ČSN EN ISO 27000 a následných.

Zbraně, střelivo a vojenský materiál

Řádně plníme veškeré povinnosti, které na nás a naši činnost klade příslušná legislativa a mezinárodní normy.

Certifikace výrobků

Každý z našich výrobků prochází řádným ověřováním a prokazováním způsobilosti a funkčnosti.

BOZP a PO

Společnost se pravidelně vypořádává se svými povinnostmi na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s problematikou požární ochrany. Součástí plnění těchto povinností je i povinnost informovat své obchodní partnery o rizicích, souvisejících s činností naší společnosti.