Ve snaze o pokračování boje proti možnému korupčnímu jednání schválilo vedení REDCON ONE s.r.o. (dále jen organizace) protikorupční strategii, která má za cíl stanovit pro vymezené období základní cíle, požadavky a prostředky, jimiž bude čelit hrozbám korupčního, nekalosoutěžního, právně závadného a nemorálního jednání.

Protikorupční strategie vznikla jako základní dokument, podle kterého byly prováděny změny, nezbytné pro řádnou implementaci protikorupčního systému dle ISO 37001 do činnosti a pravidel organizace. Funkčnost protikorupčního systému byla prověřena úspěšným provedením auditu.

Protikorupční strategie pro období od roku 2023- do roku 2026.

V rámci zavádění opatření protikorupčního systému dle ISO 37001 přijala organizace některá nová opatření a další, stávající opatření upravila, to proto, aby vytvořila prostředky, jimiž bude čelit právně závadnému jednání. K těmto prostředkům organizace řadí:

  1. a) Protikorupční strategii pro období roku 2023 – do roku 2026, která bude průběžně sledována a aktualizována tak, aby bylo možné reagovat na různá zjištění a nové poznatky;
  2. b) Etický kodex organizace a zaměstnanců, do kterých byly zakotveny prvky boje proti korupci;
  3. c) Program Anti Bribery Management System, který je základním dokumentem, upravujícím podmínky, postupy a postihy v případě vzniku právně závadného jednání anebo podezření z jeho vzniku;
  4. d) Kodex chování pro obchodní partnery, kterým obchodní partneři deklarují, že jejich hodnoty jsou shodné s hodnotami organizace a dále tímto kodexem organizace upozorňuje partnery, že jakékoliv korupční jednání bude důvodem k okamžitému ukončení spolupráce a k realizaci dalších, vhodných kroků;
  5. e) Pravidla pro oznamování a řízení střetu zájmů, kde organizace ne jen vymezuje to, co je za střet zájmů považováno, ale i jaké postupy musí být dodrženy při zjištění střetu zájmů, a také vymezuje následky, které sebou přinese nedodržení této směrnice zaměstnavatele;
  6. f) Pravidla pro poskytování a přijímání prospěchu, kde organizace definuje dary, jejich přijatelnost a postupy, které s přijímáním darů souvisí anebo souviset mohou;
  7. g) Směrnici, upravující Oznamování a ochranu oznamovatelů, která umožňuje podávání podnětů o korupčním jednání či jeho podezření;
  8. h) Vymezení Postupů a procedur při zadávání zakázek, jimiž organizace předchází vzniku střetu zájmů a dále řídí situace, při nichž ke střetu zájmů dojde;
  9. ch) Ustanovení Compliance managera – samostatného subjektu, stojícího mimo organizaci, který je nezávislý na organizaci, kterému jsou vytvořeny podmínky pro řádné a objektivní šetření jednání, které by mohlo být považováno za korupční či jinak právně závadné.

Oznamujeme tímto, že Compliance managerem, a tedy subjektem, který je oprávněn prošetřovat podněty, týkající se korupčního jednání, je společnost:

MentorDATA s.r.o.

sídlem: Vřesina, 742 85, Břidličná 803

IČ: 073 43 761, která je zapsána v OR u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn.: C 75451

email: redcon-one@mentordata.cz, tel. +420 608 01 11 01.

Podněty může podávat kterákoliv osoba. Compliance manager je dále oprávněn poskytovat součinnost obchodním partnerům organizace v oblasti protikorupční politiky, jakož i pravidel poskytování darů a jiného prospěchu.