Zaměstnanci a odvetná opatření – Podávání oznámení podle směrnice EU 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie

 

Vážený návštěvníku,

Váš zaměstnavatel je povinen zajistit, abyste nebyl vystaven jakýmkoliv odvetným opatřením v případě, že oznámíte jakékoliv jednání, které by bylo možné považovat za rozporné s etickými kodexy, které se zaměstnavatel zavázal dodržovat a prosazovat.

Za tímto účelem uzavřela společnost REDCON ONE s.r.o. se společností MentorDATA s.r.o. smlouvu, na jejímž základě jsou pracovníci této firmy oprávněni provádět šetření oznámení způsobem, který budou tito považovat za nejvhodnější.

Každý pracovník firmy MentorDATA s.r.o. je vázán mlčenlivostí a nesmí ani Vašemu zaměstnavateli sdělovat jakékoliv Vaše osobní údaje, a musí učinit vše proto, aby Váš zaměstnavatel nezjistil, kdo oznámení podal. Dojde-li k tomu, že zaměstnavatel z nějakého důvodu zjistí Vaši totožnost, je povinností pracovníků firmy MentorDATA s.r.o. Vám poskytnout veškerou možnou pomoc tak, abyste nebyl vystaven jakýmkoliv odvetným opatřením, případně aby došlo k jejich okamžitému ukončení.

Váš zaměstnavatel si je vědom svých povinností v oblasti ochrany oznamovatelů, tyto bere vážně a zavázal se proto akceptovat podmínky firmy MentorDATA, s.r.o. v oblasti ochrany identity oznamovatelů. Současně Váš zaměstnavatel přenesl veškeré kompetence, související s prošetřováním Vašeho oznámení ve prospěch a k tíži firmě MentorDATA s.r.o., na základě čehož je Váš zaměstnavatel povinen strpět provedení šetření a poskytnout plnou součinnost při šetření oznámení.

Na základě tohoto jsou pracovníci firmy MentorDATA s.r.o. oprávněni přistupovat k jakýmkoliv údajům a informacím, které budou nezbytné pro prošetření oznámení.

Veškeré osobní údaje, které pracovníkům firmy MentorDAtA s.r.o. v souvislosti s oznámením sdělíte či poskytnete, budou považovány za vysoce důvěrné a nebude je proto komukoliv sdělovat.

I přesto máte možnost MentorDATA s.r.o. informovat anonymně. Využijete-li však této možnosti a učiníte-li oznámení anonymně, nebudete o stavu šetření informováni, a znemožníte tak položit případné doplňující dotazy, jejichž zodpovězení může být významné pro prošetření všech okolností oznámení.

Každému oznámení se bude MentorDATA s.r.o. věnovat se vší vážností a péčí. O výsledku Vás bude, ve lhůtě do 30ti dnů, informovat.

MentorDATA Vás tímto ubezpečuje, že jsou všichni její pracovníci vázáni mlčenlivostí, a proto budou Vaši identitu chránit.

 

REDCON ONE s.r.o. zavedla vnitřní oznamovací systém, pro oznamování neetického, právně závadného a protiprávního jednání jakékoliv osoby. Přínosem je posilnění ochrany oznamovatele, který nesmí být vystaven odvetným opatřením. Totožnost oznamující osoby proto nebude sdělena bez jejího výslovného souhlasu nikomu, kromě příslušné osoby. Směrnice nechrání oznamovatele, uvádějící vědomě nepravdivé skutečnosti.

Vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém je souhrn postupů a nástrojů, který slouží k přijímání oznámení o porušení práva, nakládání s tímto oznámením, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací, uvedených v oznámení, a komunikaci s oznamovatelem.

Cíle ochrany oznamovatele

Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání, odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní či jiné obdobné činnosti, o kterých zaměstnanci a osoby v podobném postavení za normálních okolností zaměstnavatele nebo příslušné státní orgány neinformují, a to zejména ze strachu ze ztráty zaměstnání či jiného postihu.

Příslušná osoba

V této souvislosti byla společností REDCON ONE s.r.o. určena tzv. příslušná osoba, která přijímá a posuzuje důvodnost a pravdivost informace o protiprávním jednání. Pověřenou osobou byla určena společnost MentorDATA s.r.o., IČ 073 43 761.

Příslušná osoba se jako jediná smí seznamovat s oznámeními a tedy je i posuzovat. Příslušná osoba je v souvislosti s výkonem svých úkolů vázána mlčenlivostí.

Jak lze podat oznámení?

– písemně na e-mail redcon-one-s-r-o@mentordata.cz,

– telefonicky na číslo +420 608 01 11 01,

– písemně prostřednictvím poštovního úřadu na adresu: MentorDATA s.r.o., Břidličná 803, PSČ 742 85, Vřesina,

– osobně po předchozí dohodě s příslušnou osobou.

Postup při vyřizování oznámení

  1. Oznámení lze provést ústně nebo písemně, na žádost oznamovatele i osobně.
    2. Oznamovatel musí být do 7 dnů vyrozuměn o přijetí oznámení.
  2. Do 1 měsíce od potvrzení o přijetí oznámení, musí vyrozumět oznamovatele o výsledku přezkoumání.
    4. Příslušná osoba musí navrhnout opatření příslušnému orgánu k předejití nebo nápravě protiprávního jednání.
  3. Příslušná osoba bude uchovávat oznámení po dobu 5 let od jeho přijetí.

Komu je vnitřní oznamovací systém určen

Oznamovací systém je určen zaměstnancům REDCON ONE s.r.o. a osobám, které se o protiprávním jednání dozvěděly v souvislosti s výkonem své pracovní činnosti. Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měla mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká (odkaz oblasti protiprávních jednání a výjimky) a promyslet, jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.

Oznámení, která jsou v souladu se Směrnicí EU

Oznamovaná porušení musí být protiprávní a musí se týkat aktů EU, uvedených v příloze „Směrnice EU“, která se týkají těchto oblastí:

– finančních institucí, finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů,

– daně z příjmů právnických osob,

– předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

– ochrany spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů,

– bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

– ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat,

– radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

– zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže,

– ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

– ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
– porušení ohrožující finanční zájmy Evropské unie dle článku 325 Smlouvy o fungování Evropské unie, nebo
– porušení týkající se fungování vnitřního trhu dle článku 26 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážený oznamovateli,

níže požadované osobní údaje, které nám při oznamování sdělíte, nebudou veřejně přístupné. Zpracovávány budou pouze v rámci šetření Vašeho oznámení, dále proto, abychom Vás mohli informovat o přijetí oznámení, výsledcích šetření a případně k doplnění dalších podstatných okolností. Tyto osobní údaje budou uchovávány po dobu 3 let.

Účel zpracování osobních údajů:

– plnění právních povinností v souvislosti s existencí pracovně-právního či obdobného vztahu.

Právní základ pro zpracování:

– plnění zákonných povinností (čl. 6, odst. 1, písm. c) Nařízení GDPR)

– oprávněný zájem (čl. 6, odst. 1, písm. f) Nařízení GDPR

Předávání osobních údajů

Osobní údaje nebudou předávány třetím stranám s výjimkou orgánů státní moci, to všude tam, kde k tomu vznikne právní důvod, a s výjimkou případného předávání osobám, které správci poskytují právní služby. Osobní údaje nejsou předávány do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše popsaným zpracovatelům či správcům.

Poučení o právech

Máte za podmínek, uvedených v Nařízení GDPR, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, máte právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, či právo na soudní přezkum, to pokud správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s nařízením GDPR.

Podrobné informace

Podrobné informace o zpracování osobních údajů u zaměstnavatele naleznete ve Všeobecných zásadách zpracování osobních údajů na https://www.mentordata.cz/ redcon-one-s-r-o a v příslušné směrnici zaměstnavatele. Dále Vám informace poskytne pověřený pracovník zaměstnavatele.

Upozornění na právo vznést námitku

Subjekt údajů má, z důvodů, týkajících se jeho konkrétní situace, právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, na základě čl. 6, odst. 1, písm. e) nebo f), Nařízení GDPR, včetně profilování, založeného na těchto ustanoveních. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

UPOZORNĚNÍ OZNAMOVATELŮ

Dovolujeme si Vás před odesláním Vašeho oznámení informovat o tom, že nezajistí-li zaměstnavatel vystavení oznamovatele odvetným opatřením, může být sám vystaven přestupkovému řízení. V takovém případě se může jednat například o naplnění skutkové podstaty přestupku nezabránění odvetnému opatření.

Dále si Vás dovolujeme upozornit na to, že informujete-li nás nepravdivě, můžete být stíhán z přestupku vědomě nepravdivého oznámení.

OZNÁMENÍ

 

Formulář pro podání oznámení